Generalforsamling 2019

Mandag  den 08 Aprils 2019 

Vallensbæk Idrætscenter Idræts alle 

på 1st. sal. Klokken 19:30

Dagsorden i følge vedtægterne.   vedlagt som bilag.

§ 12. Dagsorden Dagsorden for det ordinære Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved formanden for VI39 Hovedforening.
  3. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand og sekretær (ulige år)
  7. Valg af Næstformand og kasserer (lige år).
  8. Orientering om de af medlems klubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Da vi i arbejds gruppen har udsendt et forslag til en ny struktur er det vigtigt i møder op så vi kan få en tilkendegivelse om tilslutningen til den nye struktur. 

Husk alle punkter vedtages efter de gamle vedtægter til eventuelle ændringer er vedtaget.