idrætcenter
 
Vedtægter for VI39 Hovedforening

§ 1. Navn og hjemsted

VI 39 hovedforening navn er her efter kaldet Hovedforeningen. VI 39 hovedforening har hjemsted i Vallensbæk kommune og kan have post adresse der hvor kasseren eller formanden bor, men den primære adresse er Vallensbæk Idrætscenter.

§ 2. Formål
VI 39 hovedforenings formål er at skabe optimale sportslige muligheder for de idræts og sportsforeninger der er medlem af vores organisation. Samt sikre at hoveforeningen har et godt samarbejde med Vallensbæk Kommune og de organisationer de samarbejder med.

Herudover skal VI 39 Hovedforening skabe gode sociale rammer og et attraktivt fagligt miljø for de foreninger der er medlem af VI 39 hovedforening, samt understøtte, ledere, forældre og trænere, igennem en aktiv indsats via medlemmerne af hovedforeningen, yde en indsats for det sociale liv og medlemmernes fælles virke, interesse og ansvar er udgangspunkt for foreningens aktiviteter.

VI 39 Hovedforening skal endvidere varetage de overfor for, Danmarks Idræts Forbund, DGI og andre nationale og internationale organisationer som vore medlemmer ønsker, dog kun inden for de rammer det er VI 39 hovedforening muligt.

§ 3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages Idræts- og Sportsforeninger, eller selvstændige afdelinger af idrætsklubber, der kan tilslutte sig VI 39 Hovedforenings formål.

 
§ 4. Optagelse
VI 39 Hovedforening generalforsamling beslutter efter indstilling fra hovedbestyrtelsen, hvorvidt ansøgning om optagelse af nye medlemsklubber skal imødekommes. Der kræves kun simpelt flertal for at blive optaget.

Optagelse sker med udgangspunkt i disse vedtægter efter bestyrelsens forhandling om overgangsbestemmelser, og eventuelle økonomiske vilkår, samt eventuelle særordninger med den ansøgende klub. Det er et krav for optagelse i VI 39 Hovedforening at det enkelte medlem overholder foreningsloven i Danmark og de krav der er for forenings godkendelse i Vallensbæk Kommune samt at foreningen efter lever de krav som det forbund de som idræts eller Sportsforening er medlem af DIF/DGI eller en af disse medlems forbund.

§ 5. Udmeldelse og ophør

Udmeldelse af VI 39 Hovedforening skal ske skriftligt til VI 39 Hovedforenings generalforsamling, Dette udmeldelse skal være besluttet af den udmeldte klubs generalforsamling. Udmeldelsen kan derefter først få virkning efter den efterfølgende generalforsamlingen i VI 39 Hovedforening.

Såfremt en medlemsklub ophører, går konkurs eller lignende kan medlemsklubben udtræde af VI 39 hovedforening med 6 måneders skriftligt varsel til Hovedbestyrelsen. Der betales kontingent mv. til udgangen af den måned, hvor udtrædelsen sker.

VI 39 Hovedforenings bestyrelse (Hovedbestyrelsen) kan indstille til generalforsamlingen at en medlemsklub kan slettes som medlem, i tilfælde af restance med kontingent eller andre økonomiske forpligtelser efter VI 39 Hovedforenings regler.

Dette forudsætter enighed i bestyrelsen. En medlemsklubs slettelse som følge af kontingentrestance frigør ikke for betaling af kontingent og andre økonomiske forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor opsigelse kunne få virkning. Ophør af medlemskabet – uanset af hvilken årsag – medfører ikke krav på andel i VI 39 hovedforenings formue

§ 6. Eksklusion
En medlemsklub kan ekskluderes af VI 39 Hovedforening i tilfælde af overtrædelse af VI39 Hovedforenings vedtægter eller Dansk Idrætsforbund og DGI vedtægter eller af forbud eller påbud givet af VI39 Hovedforenings Generalforsamling eller af DGI og DIF kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter, eller såfremt generalforsamlingen skønner, at medlemsklubben ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af VI 39 hovedforening. Beslutningen om eksklusion træffes af Startfællesskabets repræsentantskab med 2/3 flertal efter indstilling af et flertal i bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsens virksomhed
1. Bestyrelserne fastsætter selv deres forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte.

2. Der føres protokol over de afholdte bestyrelsesmøder.

3. Formanden bestemmer, hvornår bestyrelsesmøder skal afholdes. Møde skal dog afholdes, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, og da senest 8 dage efter kravet er modtaget.

4. For at en bestyrelse kan være beslutningsdygtig kræves, at formanden og mindst 1/4 af de implicerede medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt flertal

5. En afdelingsbestyrelse kan, hvis dens formand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, lade sig repræsentere ved et af dens øvrige medlemmer.

6. Afdelingsbestyrelserne varetager afdelingernes interesser over for de foreninger og afdelinger af idrætsorganisationer, hvortil afdelingerne er tilsluttet.

§ 8. Hæftelse
For VI39 Hovedforening hæfter alene VI39 Hovedforening. Der påhviler ikke medlemsklubberne nogen hæftelse.

§ 9. Medlemmernes forpligtelser og kontingent
Hver medlemsklub betaler kontingent til VI39 Hovedforening efter retningslinjerne vedtaget af repræsentantskabet. Retningslinjer kan kun ændres på det ordinære repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflerhed. Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde VI39 Hovedforenings retningslinjer og de af VI39 Hovedforenings kompetente organer trufne beslutninger, herunder at oplyse om alle relevante økonomiske og medlemsmæssige forhold af betydning for VI39 Hovedforening, for eksempel indsendelse af reviderede årsregnskaber for medlemsklubben samt for evt. støtteforeninger knyttet til medlemslubben. VI39 Hovedforening fastlægger retningslinjerne herfor.

§ 10. Repræsentantskab - kompetence og sammensætning
VI39 Hovedforenings Generalforsamling er den øverste myndighed i alle Hovedforeningens anliggender. Generalforsamlingen skal varetage VI39 hovedforenings samlede interesser. Hver medlemsklub vælger eller udpeger efter egne regler, 1 person til Hovedbestyrelsen. Samt 4 delegerede til VI39 Hovedforenings Generalforsamling. Personer, der vælges til generalforsamlingen skal være fyldt 18 år.

§ 11. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem 01april og 30. Maj på et af hovedbestyrelsen fastsat sted i hjemstedskommunen. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemsklubberne.

Dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Generalforsamling, skal meddeles skriftligt til VI39 Hoveforenings hovedbestyrelse og være Formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og kan ikke, medmindre hovedbestyrelsen i enighed beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis deres forslag er fremsendt for sendt.

Navne på kandidater, der ønskes opstillet til valg ved repræsentantskabsmødet skal meddeles skriftligt til Hovedbestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af Generalforsamlingen. Hovedbestyrelse underretter herefter medlemmerne om de opstillede kandidater.

Kun de udpegede repræsentanter for klubberne der møder frem eller hvor hovedbestyrelsen har modtaget en fuldmagt har stemmeret på generalforsamlingen, desuden har Formand, næstformand kasserer og Sekretær stemmeret ved VI39 hovedforenings generalforsamling. Hovedbestyrelsen skal træffer afgørelse om pressens deltagelse på repræsentantskabsmødet.

§ 12. Dagsorden
Dagsorden for det ordinære Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved formanden for VI39 Hovedforening.

3. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand og sekretær (ulige år)

7. Valg af Næstformand og kasserer (lige år).

8. Orientering om de af medlemsklubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§13 Ekstraordinært Generalforsamling
Ekstraordinært Generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsen flertal træffer beslutning herom, eller når mindst 6 repræsentanter skriftligt begærer dette over for hovedbestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet, og hvilke beslutninger der ønskes truffet.

Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst 21 dages varsel. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

§14 Forhandlinger
På et Generalforsamlingen leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v.

§15 Afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan møde ved et andet repræsentantskabsmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet repræsentantskabsmedlem kan råde over mere end en fuldmagt. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 6 repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg – bortset fra valg af dirigent – sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges.

§16 Vedtægtsændringer samt optagelse af nye medlemmer
Forslag til vedtægtsændringer samt forslag om optagelse af nye medlemsklubber skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmer afgivet ved fuldmagt medregnes hertil. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra Hovebestyrelsen eller med 2/3 af de afgivne stemmer (herunder stemmer afgivet ved fuldmagt) meddele bestyrelsen bindende fuldmagt til at indlede og med bindende virkning gennemføre forhandlinger om optagelse af nye medlemmer i VI39 hovedforening.

§17 Bestyrelsens sammensætning
VI 39 Hovedforening ledes af en bestyrelse bestående af en formand, Næstformand, Sekretær og en kasserer samt et medlem til hovedbestyrelsen udpeget af de medlemsklubber som er er optaget i VI39 hovedforening Formanden, Næstformand, Sekretær og kassereren vælges af generalforsamlingen.

Hvis formanden eller kassereren får forfald, vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer en midlertidig formand eller kasserer indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemsklubberne, som hvert år senest 2 uger før generalforsamlingen skriftligt meddeler navnet på den person, der indtræder eller fortsætter i hovedbestyrelsen.

Hvis et af de udpegede medlemsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer får forfald, kan den pågældende medlemsklub indsætte en anden i hovedbestyrelsen indtil førstkommende ordinære Generalforsamling.

§18 Bestyrelsens valg og funktioner
For at opnå valg som formand, næstformand, sekretær eller kasserer kræves, at vedkommende kandidat opnår simpel flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges efter indstilling fra medlemmerne. Hovedbestyrelsen forestår den daglige ledelse af hovedbestyrelsen. Bestyrelsen skal arbejde i VI 39 Hovedforeningens samlede interesse. Bestyrelsen repræsenterer VI 39 hovedforening og medlemsklubberne når disse ønsker dette - over for myndigheder, organisationer, presse og andre klubber. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§19 Æresmedlemmer af VI39 hovedforening og afdelinger af VI39
Æresmedlemmer af VI39 hovedforening udnævnes ved hovedbestyrelsens beslutning efter indstilling fra en afdelings bestyrelse. Det er tillige muligt for en afdeling at udnævne æresmedlemmer af den pågældende afdeling, en sådan udnævnelse skal ske efter afdelingens egne retningslinjer. Omtalen af afdelingernes æresmedlemmer må ikke give indtryk af at de pågældende er æresmedlem af VI39 Hovedforening.

§20 Udvalg og Brugergrupper
Udvalg nedsættes af Hovedbestyrelsen, der beskriver udvalgenes opgaver. Udvalgene varetager opgaver inden for nærmere afgrænsede områder. Udvalgene består så vidt muligt af personer fra alle medlemsklubber. Såfremt hovedbestyrelsen ønsker det kan der oprettes bruger grupper på de enkelte Idrætsfaciliteter.

§21 DIF / DGI samt offentlige myndigheder herunder foreningsloven i Danmark.
VI 39 Hovedforening og dens medlemmer fungerer efter de regler og retningslinjer for VI 39 hovedforening, samt efter lever foreningsloven i Danmark samt de vedtægter det enkelte medlem er pålagt som medlem af DIF og DGI. Desuden skal det enkelte medlem efter leve de krav som Vallensbæk kommune kræver for at blive godkendt som forening i Vallensbæk.

Såfremt en af de to unioners regler eller retningslinjer ændres, er VI 39 hovedforening bestyrelse berettiget til at indrette VI 39 Hovedforening i overensstemmelse hermed, idet Hovedbestyrelsen / den kommende generalforsamling skal underrettes herom. Om nødvendigt skal den først kommende generalforsamling behandle sagen på et ordinært eller ekstraordinært møde.

§22 Tegningsregel
VI 39 Hovedforening tegnes af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

§23 Regnskabsår
VI39 hovedforening og dets medlemmer regnskabsår er 1. januar til 31. december skal følge kalenderåret. Hver medlem af VI 39 Hoveforening skal inden den ordinære generalforsamling i VI39 Hovedforening have fremsendt revideret årsregnskab samt års rapport til VI39 Hovedforening (Hovedbestyrelsen).

§24 Revision
Årsregnskabet (årsrapporten) skal revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor. Den pågældende må ikke være kasserer i en af medlemsklubberne.

§25 Opløsning
Til vedtagelse af VI39 hovedforenings opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. VI39 Hovedforenings formue fordeles efter at alle forpligtelser er opfyldt efter Generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Såfremt et medlem af VI 39 hovedforening opløses til falder eventuelt formue VI 39 Hovedforening eller denne kan overdrages til andet formål efter aftale mellem VI 39 Hovedforening og klubben.

§26 Intern voldgiftsret
VI39 Hovedforening etablerer en intern voldgiftsret, der har til opgave at afgøre uoverensstemmelser eller tvister mellem VI39 Hovedforenings medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmerne og Hovedforeningen Regelsættet for den interne voldgiftsret udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af Hovebestyrelsen. Sager, der kan behandles ved en forenings egen union eller ved en appel ind stands under DIF / DGI kan ikke indbringes for VI39 hovedforenings interne voldgiftsret.

§27 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft den April 2016.


Til start